Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Agon Sports B.V., bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 71538836 (Agon Sports), en haar klanten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door de klanten die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Agon Sports alleen bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 1. Account: het persoonlijke account evenals eventuele door Agon Sports gecreëerde (sub)accounts, welke aan Klant ter beschikking worden gesteld met als doel de afgenomen online Diensten te kunnen gebruiken.
 2. Aanbod: ieder (online) aanbod van Agon Sports aan Klant om Diensten te verlenen. Hierin worden onder andere nadere voorwaarden, specificaties, looptijden en prijzen van de Diensten vastgelegd.
 3. Dienst(en): de door Agon Sports aangeboden online diensten op het gebied van sportstatistieken, waarvan de meest precieze en actuele beschrijving beschikbaar is op de Website.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 5. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Agon Sports een Overeenkomst heeft gesloten of wie een Account aanmaakt op de Website.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Agon Sports en Klant op grond waarvan Agon Sports Diensten levert aan Klant.
 7. Partij(en): Agon Sports en Klant, gezamenlijk of ieder afzonderlijk.
 8. Updates: wijzigingen en upgrades van de Diensten in het kader van het toevoegen, wijzigen of elimineren van functionaliteiten, ten behoeve van bug-fixing, het verbeteren van de functionaliteit en/of het herstellen van fouten.
 9. Trial Periode: een periode van 14 dagen waarin Klant de Diensten kosteloos en vrijblijvend kan uitproberen.
 10. Website: www.agonsports.org dan wel sub-domeinen daarvan en andere extensies.
 11. Widget: de snippet/widget die Klant dient te embedden/verwerken in zijn website of applicatie om de Diensten te kunnen gebruiken.
Artikel 2. Totstandkoming
 1. Klant kan Diensten van Agon Sports afnemen door middel van het online-orderproces op de Website. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Agon Sports de bestelling bevestigt via een, al dan niet automatisch gegenereerde, e-mail. Indien Klant de Overeenkomst sluit in de hoedanigheid van consument, kan Klant tot het moment van bevestiging door Agon Sports de Overeenkomst ontbinden.
 2. Klant kan Agon Sports ook verzoeken om een offerte of een ander schriftelijk aanbod uit te brengen. In een zodanig geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Klant het Aanbod van Agon Sports aanvaard.
 3. Ieder Aanbod van Agon Sports is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening. Agon Sports is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar als Agon Sports daartoe overgaat, geldt het Aanbod alsnog als aanvaard.
 4. Het Aanbod omvat de hoofdverplichtingen van Partijen met betrekking tot de te leveren Diensten, daaronder begrepen de omschrijving van de Diensten, de daarvoor geldende prijzen en/of tarieven en de termijnen waarbinnen de Diensten, respectievelijk betalingen plaatsvinden.
Artikel 3. Uitvoering
 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Agon Sports zich inspannen de Diensten te leveren conform de Overeenkomst en zal hierbij voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap in acht nemen.
 2. Indien dit is aangegeven in het Aanbod, kan Klant kan de Diensten 14 dagen kosteloos en vrijblijvend uitproberen tijdens de Trial Periode. Agon Sports zal de functionaliteit van de Diensten na het verstrijken van deze periode automatisch uitschakelen. Indien Klant het gebruik van de Diensten wenst voort te zetten, dient Klant tijdig een periodieke betalingsverplichting aan te gaan via het Account. Indien Klant de Overeenkomst namens een rechtspersoon aangaat, verklaart Klant vertegenwoordigingsbevoegd te zijn.
 3. Klant zal aan Agon Sports alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal Klant:
  1. alle gegevens en andere informatie verstrekken waarvan Agon Sports aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten;
  2. aan Agon Sports toegang verlenen tot alle plaatsen, diensten en accounts onder zijn beheer indien en voor zover dit nodig is voor de levering van de Diensten.
 4. Om de Diensten te kunnen gebruiken dient Klant een Widget in zijn website of applicatie te verwerken. De benodigde (toegangs)code’s en instructies voor dit proces zijn beschikbaar in het Account. Indien gewenst kan Agon Sports hierbij assisteren, en kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien Klant verzoekt om aanvullende werkzaamheden of Diensten die buiten de Overeenkomst vallen, zullen Partijen daarover in overleg treden en zal Agon Sports een aanvullend Aanbod doen. Agon Sports zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van de offerte of ondertekening van het Aanbod door Klant.
Artikel 4. Gebruik
 1. Om toegang tot de Diensten te verkrijgen, dient Klant te beschikken over een Account. Dit Account wordt door Klant als onderdeel van het aanmeldproces aangemaakt.
 2. Klant dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventueel een tweede authenticatie factor af te schermen voor onbevoegden. Dit geldt tevens voor de eventueel verstrekte (API-)key(s). Agon Sports mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanuit het Account na aanmelding onder leiding, toezicht en aansprakelijkheid van Klant gebeurt. In het geval van een vermoeden van misbruik van inloggegevens, dient Klant Agon Sports onverwijld op de hoogte te stellen en indien mogelijk dient Klant de inloggegevens zo snel mogelijk te wijzigen.
 3. Het is verboden de Diensten te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving of Diensten te reverse-engineeren, decompileren of op een andere wijze te pogen de broncode te achterhalen. Indien Agon Sports constateert dat Klant deze voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Agon Sports ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 4. Indien naar het oordeel van Agon Sports hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Agon Sports of derden en/of van de dienstverlening via internet, is Agon Sports gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze maatregelen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het opschorten van de Dienstenen en/of opzegging van de Overeenkomst.
 5. Agon Sports is te allen tijde gerechtigd om, indien dit naar de mening van Agon Sports noodzakelijk is, content en reclame te verwijderen en API-key(s) uit te schakelen en de Dienstenontoegankelijk te maken. Agon Sports is niet verantwoordelijk voor enige content die door Klant wordt gecreëerd en in de Dienst wordt verwerkt.
 6. Klant is verplicht om de verplichtingen in deze algemene voorwaarden omtrent het gebruik van de Dienst en het Account, kenbaar te maken bij en op te leggen aan eventuele derde partijen die via Klant toegang krijgen tot de Diensten.
Artikel 5. Beschikbaarheid
 1. Agon Sports spant zich in om de Diensten optimaal beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties. Indien Klant verdergaande garanties vergt, kunnen Partijen gezamenlijk overleg voeren om tot een servicelevel agreement te komen.
 2. Agon Sports onderhoudt de Diensten actief en voert regelmatig Updates uit. Indien onderhoud of Updates naar verwachting leiden tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Agon Sports trachten dit in de nachtelijke uren (tussen 01:00 en 07:00 uur CET) uit te voeren. Dergelijke werkzaamheden worden zo mogelijk vooraf aangekondigd. Werkzaamheden in verband met calamiteiten kunnen op ieder moment plaatsvinden en worden niet vooraf aangekondigd.
 3. Agon Sports spant zich in om de Diensten te voorzien van een passend niveau van beveiliging en de Diensten te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot gegevens van Klant.
 4. Agon Sports kan wijzigingen en nieuwe functionaliteiten aan de Diensten toevoegen. Partijen kunnen over dergelijke aanpassingen vooraf overleg voeren en Klant kan suggesties doen, maar de eindbeslissing over het al dan niet doorvoeren van aanpassingen wordt genomen door Agon Sports.
Artikel 6. Ondersteuning
 1. Agon Sports zal een redelijk niveau van ondersteuning bieden aan Klant met betrekking tot vragen over het gebruik en beheer van de Dienst, alsmede technische problemen die hiermee verband
 2. Agon Sports stelt algemene informatie over de Diensten beschikbaar via de Website in de vorm van Frequently Asked Questions (FAQ) en additionele support documentatie. Indien deze bronnen géén antwoord bieden op de vraag van Klant, kan Klant contact opnemen met de helpdesk van Agon Sports. De contactgegevens staan vermeld op de Website.
 3. De ondersteuning zoals omschreven in dit artikel wordt aangeboden via een helpdesk die tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 tot 17:00 uur CET) bereikbaar is.
 4. Agon Sports streeft ernaar om helpdeskverzoeken binnen 24 in behandeling te nemen. De tijd die nodig is voor het oplossen van meldingen kan variëren.
Artikel 7. Intellectueel Eigendom
 1. Klant verkrijgt met betrekking tot de Diensten een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst, zoals overeengekomen, te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst.
 2. Agon Sports mag de informatie die zij ontvangt door de levering van de Diensten inzetten voor rapportages, benchmarks, statistische- en analysedoeleinden inclusief toekomstige aspecten daarvan.
 3. Indien Klant informatie verstuurt naar Agon Sports, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor het Platform.
 4. De Diensten zijn in beginsel gekoppeld aan de website van Klant. Het is Klant niet toegestaan om de gegevens die voortvloeien uit de Diensten te publiceren of openbaar te maken via andere kanalen of op andere plekken dan zijn eigen website. Indien ongeoorloofd gebruik wordt geconstateerd, is Agon Sports gerechtigd de Diensten op te schorten en kan Agon Sports technische maatregelen treffen om dit ongeoorloofde gebruik van de Diensten te beëindigen.
 5. Het is Klant niet toegestaan om de namen of logo’s van de Diensten of Agon Sports te gebruiken op zijn website of in zijn applicatie of anderszins de indruk te wekken dat Partijen een overeenkomst en/of samenwerking zijn aangegaan.
Artikel 8. Betaling
 1. De in dit artikel beschreven betalingsvoorwaarden gelden enkel indien geen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Agon Sports en Klant kunnen, afhankelijk van de specifieke Dienst, afwijkende betalingsvoorwaarden overeenkomen.
 2. Klant is voor de door Agon Sports te leveren Diensten een maandelijkse financiële compensatie verschuldigd en zal deze bedragen steeds vooraf betalen via de aangeboden betaalmethoden in het Account. De betaalmogelijkheden staan tevens op de Website beschreven.
 3. Indien Klant een betaling ongedaan maakt door een stornering, creditcard takeback of een soortgelijke actie, dient Klant de betaling alsnog binnen 30 dagen te voltooien.
 4. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de in het vorige lid genoemde betalingstermijn worden voldaan, zal Agon Sports een betalingsherinnering sturen aan Klant met het verzoek om het bedrag van de factuur alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling wederom uitblijft, geldt dat:
  1. Agon Sports gerechtigd is om de levering van de Dienstengeheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die Klant hierdoor lijdt;
  2. Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente voor handelstransacties, gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 5. Het bepaalde in lid 4 sub 2 van dit artikel geldt niet indien Klant de Overeenkomst heeft gesloten in de hoedanigheid van consument. Wel kan Agon Sports in dat geval (na het versturen van de betalingsherinnering) wettelijke incassokosten bij Klant in rekening brengen conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 6. Alle vorderingen van Agon Sports zijn direct opeisbaar indien Klant failliet wordt verklaard, Klant surseance van betaling aanvraagt of krijgt verleend, de activiteiten van Klant worden beëindigd of zijn bedrijf wordt geliquideerd.
 7. Agon Sports is gerechtigd eens per jaar de tarieven aan te passen. Een voor Klant nadelige wijziging van het nieuwe toepasselijke tarief wordt minimaal een maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging aangekondigd.
 8. Alle door Agon Sports genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de Website of in het Aanbod anders is vermeld.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. Agon Sports is jegens Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  2. kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;
  3. redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft moeten maken om Agon Sports er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  4. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  5. redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld
 2. Agon Sports is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals: schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade wegens onjuiste gegevens in de Dienst, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Klant en schade wegens door Agon Sports gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
 3. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag waarop uit hoofde van de eventuele door Agon Sports afgesloten verzekering aanspraak bestaat. In het geval de verzekeraar niet over gaat tot uitkering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag dat Klant over de voorgaande drie (3) maanden aan Agon Sports heeft betaald voor de betreffende Dienst met een maximum van €1.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Agon Sports wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Agon Sports binnen 30 dagen schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Agon Sports ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Agon Sports in staat is adequaat te reageren.
 5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Agon Sports.
 6. Klant zal Agon Sports vrijwaren van en verdedigen tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en uitbetalingen) die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op:
  1. schending van de Klant van hetgeen in deze Overeenkomst bepaald; of
  2. enige claim van een derde voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten door de Klant.
 7. Agon Sports is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
 8. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
Artikel 10. Overmacht
 1. Agon Sports kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht.
 2. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stagnatie in toelevering en het geval waarin Agon Sports door zijn toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot nakoming in staat wordt gesteld.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. De Diensten die in dat geval door Agon Sports zijn geleverd voordat de overmachtssituatie zich voordeed en gedurende de overmachtssituatie, worden naar verhouding afgerekend.
Artikel 11. Wijzigingen
 1. Agon Sports heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Agon Sports zal de wijziging of aanvulling ten minste 30 dagen vóór inwerkingtreding aankondigen bij Klant.
 2. Als Klant de wijzigingen of aanvullingen niet wenst te accepteren, kan Klant binnen 14 dagen na bekendmaking gemotiveerd bezwaar maken, waarna Agon Sports de aanpassing of aanvulling zal heroverwegen. Als Agon Sports besluit om vast te houden aan de wijziging of aanvulling, kan Klant de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging in werking treedt.
 3. De in dit artikel beschreven procedure geldt niet voor wijzigingen van ondergeschikt belang of wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege nieuwe of veranderde wetgeving. Dergelijke wijzigingen mogen zonder voorafgaande aankondiging door Agon Sports worden doorgevoerd, zonder dat Klant de mogelijkheid heeft de Overeenkomst op te zeggen.
Artikel 12. Duur
 1. De in dit artikel beschreven voorwaarden gelden enkel indien geen afwijkende afspraken zijn gemaakt. Agon Sports en Klant kunnen, afhankelijk van de specifieke Dienst, afwijkende termijnen overeenkomen.
 2. Tenzij Partijen anders overeenkomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van één maand die aanvangt vanaf de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt. Indien Klant na het aflopen van de Trial Periode geen periodieke betaalverplichting aangaat, eindigt de Overeenkomst automatisch na de Trial Periode.
 3. Na het verstrijken de eerste maand na de Trial Periode, zal de Overeenkomst maandelijks worden verlengd en kunnen Agon Sports en Klant steeds tegen het einde van de betreffende maand opzeggen met een minimale opzegtermijn van 10 dagen.
 4. Onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle overige rechten en bevoegdheden, die de wet haar toekent, is Agon Sports bevoegd de Overeenkomst op te zeggen, indien:
  1. Klant niet heeft voldaan aan zijn betaalverplichting, nadat 44 dagen zijn verlopen vanaf het vermelde tijdstip;
  2. Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt; of
  3. de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door reconstructie of samenvoeging met een andere onderneming.
 5. Agon Sports mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, indien Klant in verzuim is met betrekking tot een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.
Artikel 13. Klachtenregeling
 1. Agon Sports behandeld klachten overeenkomstig de in dit artikel beschreven klachtenprocedure. Bij klachten en potentiele geschillen dient Klant zich allereerst te wenden tot Agon Sports.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, maar graag binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Agon Sports, nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Agon Sports ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Agon Sports binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Agon Sports, zal Agon Sports de situatie naar eigen inzicht rectificeren.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Klant niet op, tenzij Agon Sports schriftelijk anders aangeeft.
Artikel 14. Overige
 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement te ‘s-Gravenhage.
 3. Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling schriftelijk moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De door Agon Sports ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie of informatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 5. Agon Sports is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 6. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging een nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee, zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 7. Agon Sports is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die Produce of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage.

Versie: NL1.0
Datum: 10 juli 2018